مقايسه آگهی ها

بسته های عضویت

۴ ستونه

$

 • مدت زمان::
 • ملک:
 • آگهی های ویژه:

پلاس

۹.۹۹$

 • مدت زمان:: ۲ هفته
 • ملک: ۲۰
 • آگهی های ویژه: ۲

پرمیوم

۱۵.۹۹$

 • مدت زمان:: ۲ ماه
 • ملک: ۱۰۰
 • آگهی های ویژه: ۲۵

گلد

۵۹.۹۹$

 • مدت زمان:: ۱ سال
 • ملک: لیست های نامحدود
 • آگهی های ویژه: ۱۰۰

بسته های عضویت

۳ ستونه

استاندارد

۱.۹۹$

 • مدت زمان:: ۱۰ روز
 • ملک: ۲
 • آگهی های ویژه: ۲

پلاس

۹.۹۹$

 • مدت زمان:: ۲ هفته
 • ملک: ۲۰
 • آگهی های ویژه: ۲

پرمیوم

۱۵.۹۹$

 • مدت زمان:: ۲ ماه
 • ملک: ۱۰۰
 • آگهی های ویژه: ۲۵

بسته های عضویت

۲ ستونه

استاندارد

۱.۹۹$

 • مدت زمان:: ۱۰ روز
 • ملک: ۲
 • آگهی های ویژه: ۲

پلاس

۹.۹۹$

 • مدت زمان:: ۲ هفته
 • ملک: ۲۰
 • آگهی های ویژه: ۲

تماس با ما