مقايسه آگهی ها

املاک شبکه ای ۱

برج های المارین

 • ۴۸۵,۰۰۰$
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۲۰۰ شروع متراژ از

برجهای مسکونی ادالار

 • ۲۱۶,۰۰۰$
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱۹۶

شهرک ویلایی ویلیام پارک

 • شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰$/فرصت استثنایی زندگی رویایی
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱۷۰ شروع متراژ از

برج سرای

 • شروع قیمت از ۵۷,۰۰۰$
 • ۲ تعداد اتاق خواب

مجتمع د.ک گوزتپه

 • شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰$
 • ۱ تعداد اتاق خواب
 • ۱۰۰ شروع متراژ از

مجتمع مسکونی الماس ازمیر

 • شروع قیمت از ۱۲۵,۰۰۰$
 • ۱۱۷ شروع متراژ از

املاک شبکه ای ۲

برج های المارین

 • ۴۸۵,۰۰۰$
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۲۰۰ شروع متراژ از

برجهای مسکونی ادالار

 • ۲۱۶,۰۰۰$
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱۹۶

شهرک ویلایی ویلیام پارک

 • شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰$/فرصت استثنایی زندگی رویایی
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱۷۰ شروع متراژ از

برج سرای

 • شروع قیمت از ۵۷,۰۰۰$
 • ۲ تعداد اتاق خواب

مجتمع د.ک گوزتپه

 • شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰$
 • ۱ تعداد اتاق خواب
 • ۱۰۰ شروع متراژ از

مجتمع مسکونی الماس ازمیر

 • شروع قیمت از ۱۲۵,۰۰۰$
 • ۱۱۷ شروع متراژ از

املاک شبکه ای ۳

برج های المارین

 • ۴۸۵,۰۰۰$
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۲۰۰ شروع متراژ از

برجهای مسکونی ادالار

 • ۲۱۶,۰۰۰$
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱۹۶

شهرک ویلایی ویلیام پارک

 • شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰$/فرصت استثنایی زندگی رویایی
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱۷۰ شروع متراژ از

برج سرای

 • شروع قیمت از ۵۷,۰۰۰$
 • ۲ تعداد اتاق خواب

مجتمع د.ک گوزتپه

 • شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰$
 • ۱ تعداد اتاق خواب
 • ۱۰۰ شروع متراژ از

مجتمع مسکونی الماس ازمیر

 • شروع قیمت از ۱۲۵,۰۰۰$
 • ۱۱۷ شروع متراژ از

پروژه کارتال

 • شروع قیمت از ۶۹,۰۰۰$
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۸۵ شروع متراژ از

املاک شبکه ای ۴

برج های المارین

 • ۴۸۵,۰۰۰$
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۲۰۰ شروع متراژ از

برجهای مسکونی ادالار

 • ۲۱۶,۰۰۰$
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱۹۶

شهرک ویلایی ویلیام پارک

 • شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰$/فرصت استثنایی زندگی رویایی
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱۷۰ شروع متراژ از

برج سرای

 • شروع قیمت از ۵۷,۰۰۰$
 • ۲ تعداد اتاق خواب

تماس با ما