مقايسه آگهی ها

املاک شبکه ای ۱

ویلای لوکس در شهرک ویلایی

 • ۲۷۰,۰۰۰$
 • ۴+۱ تعداد اتاق خواب
 • ۲ تعداد حمام
 • ۲۸۰

ویلای لوکس مستقل ساحلی

 • ۱,۲۵۰,۰۰۰$
 • ۷+۱ تعداد اتاق خواب
 • ۴۵۰

شهرک مسکونی اداری NOVA

 • شروع قیمت از ۸۳,۰۰۰$
 • ۱ تعداد اتاق خواب
 • ۶۶ شروع متراژ از

پروژه لوکس گرند

 • شروع قیمت از ۲۵,۰۰۰$
 • ۱ تعداد اتاق خواب
 • ۴۰ شروع متراژ از

پروژه بزرگ ایمار استانبول

 • شروع قیمت از ۳۴۰,۰۰۰$
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱۱۰ شروع متراژ از

برجهای مسکونی اداری پروا

 • شروع قیمت از ۵۵۰,۰۰۰$
 • ۱۰۰ شروع متراژ از

املاک شبکه ای ۲

ویلای لوکس در شهرک ویلایی

 • ۲۷۰,۰۰۰$
 • ۴+۱ تعداد اتاق خواب
 • ۲ تعداد حمام
 • ۲۸۰

ویلای لوکس مستقل ساحلی

 • ۱,۲۵۰,۰۰۰$
 • ۷+۱ تعداد اتاق خواب
 • ۴۵۰

شهرک مسکونی اداری NOVA

 • شروع قیمت از ۸۳,۰۰۰$
 • ۱ تعداد اتاق خواب
 • ۶۶ شروع متراژ از

پروژه لوکس گرند

 • شروع قیمت از ۲۵,۰۰۰$
 • ۱ تعداد اتاق خواب
 • ۴۰ شروع متراژ از

پروژه بزرگ ایمار استانبول

 • شروع قیمت از ۳۴۰,۰۰۰$
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱۱۰ شروع متراژ از

برجهای مسکونی اداری پروا

 • شروع قیمت از ۵۵۰,۰۰۰$
 • ۱۰۰ شروع متراژ از

املاک شبکه ای ۳

ویلای لوکس در شهرک ویلایی

 • ۲۷۰,۰۰۰$
 • ۴+۱ تعداد اتاق خواب
 • ۲ تعداد حمام
 • ۲۸۰

ویلای لوکس مستقل ساحلی

 • ۱,۲۵۰,۰۰۰$
 • ۷+۱ تعداد اتاق خواب
 • ۴۵۰

شهرک مسکونی اداری NOVA

 • شروع قیمت از ۸۳,۰۰۰$
 • ۱ تعداد اتاق خواب
 • ۶۶ شروع متراژ از

پروژه لوکس گرند

 • شروع قیمت از ۲۵,۰۰۰$
 • ۱ تعداد اتاق خواب
 • ۴۰ شروع متراژ از

پروژه بزرگ ایمار استانبول

 • شروع قیمت از ۳۴۰,۰۰۰$
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱۱۰ شروع متراژ از

برجهای مسکونی اداری پروا

 • شروع قیمت از ۵۵۰,۰۰۰$
 • ۱۰۰ شروع متراژ از

شهرک مسکونی تجاری متروپول

 • شروع قیمت از ۸۰,۰۰۰$
 • ۱ تعداد اتاق خواب
 • ۷۰ شروع متراژ از

املاک شبکه ای ۴

ویلای لوکس در شهرک ویلایی

 • ۲۷۰,۰۰۰$
 • ۴+۱ تعداد اتاق خواب
 • ۲ تعداد حمام
 • ۲۸۰

ویلای لوکس مستقل ساحلی

 • ۱,۲۵۰,۰۰۰$
 • ۷+۱ تعداد اتاق خواب
 • ۴۵۰

شهرک مسکونی اداری NOVA

 • شروع قیمت از ۸۳,۰۰۰$
 • ۱ تعداد اتاق خواب
 • ۶۶ شروع متراژ از

پروژه لوکس گرند

 • شروع قیمت از ۲۵,۰۰۰$
 • ۱ تعداد اتاق خواب
 • ۴۰ شروع متراژ از

تماس با ما